Programming
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ
    + ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น จะเป็นการบริหารจัดการในองค์กรค์ด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อก่อนอาจจะมุ่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานในองค์กรมีจำนวนมากครับ เช่น Tablet , Smartphone เป็นต้น มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาบนเครื่องมือเหล่านี้มากมาย
    +อย่างไรตามคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็ยังจำเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานอยู่ดี ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปและการพัฒนาโปรแกรม เช่น ชุดไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft OFFICE) เช่น MS Word , MS Excel , MS Acess , MS Power Point เป็นต้น หรืออาจจะมีการเขียนโปรแกรมบ้าง เช่น ภาษาซี (C) อาจจะเขียนเว็บ หรือโปรแกรมที่เกียวกับฐานข้อมูล เป็นต้น
    + แต่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อการสนับสนุนการทำงานของธุรกิจสมัยใหม่นั่นเองครับ

    >> ThaiBizcom.com (ไทยบิซคอม ดอท คอม)